OFICIÁLNĚ: Real Madrid zveřejnil účetní závěrku. Kolik berou hráči, vedení klubu a jaký je dluh?

OFICIÁLNĚ: Real Madrid zveřejnil účetní závěrku. Kolik berou hráči, vedení klubu a jaký je dluh?

Real Madrid jako tradičně zveřejnil účetní závěrku za sezónu 2020/2021. Pojďte se s námi podívat na ty nejdůležitější informace a čísla, z více jako 150stránkového dokumentu. Kolik berou hráči, vedení kluby či jaký je dluh. Na vše známe odpověď.

Důsledky způsobené zdravotní krizí spojenou s COVID-19, měly dopad na celý finanční rok 2020/21, ve kterém se všechny zápasy musely konat za zavřenými dveřmi. To způsobilo ztrátu příjmu. Pokud jde o situaci před pandemií, ztrátu příjmu, kterou utrpěl klub ve svém oboru od března 2020 do 30. června 2021 se blíží 300 milionů eur, k nimž je třeba připočítat ztrátu nového příjmu, který mohl být dosáhnout, pokud by pandemie neexistovala.  

Úspory 

Snížení mzdových nákladů: V roce 2019/20 stejně jako v roce 2020/21 členové prvního fotbalového a basketbalového týmu a hlavní vedoucí pracovníci různých ředitelství souhlasili s dobrovolným snížením jejich odměny ročně o 10 %.  

Plán úspor provozních nákladů: Klub snížil náklady na akademii, připravil plán úspor výdajů souvisejících s různými činnostmi a nasmlouvanými službami, díky kterým dosáhl dalšího snížení nákladů, což odpovídá úspoře téměř 25 % celkových výdajů před pandemií. V sezóně 2019/20 se tak podařilo ušetřit (177 milionů eur)a v sezóně 2020/21 (180 milionů eur). 

Z důvodu zdravotní krize klub uzavřel finanční rok 2020/21 se ziskem 874 000 eur po zdanění, jako již dříve uzavřel sezónu 2019/2020 se ziskem 313 tisíc eur. To znamená, že Real Madrid jeden z mála velkých klubů v Evropě, který neutrpěl ztrátu v těchto dvou krizových letech. Podle studie UEFA ztráty nashromážděné kluby mezi roky 2019/20 a 2020/21 se přiblíží 6 miliardám eur.

Los Blancos se podařilo mírně zvýšit hodnotu čistého jmění, o proti situaci v červnu 2019 před pandemie, aby k 30. červnu 2021 čisté jmění mělo hodnotu 534 milionů eur. 

Výnosy 

Provozní výnosy za finanční rok 2020/21, jehož dvanáct měsíců bylo ovlivněno pandemií dosáhly 653 milionů eur, zatímco v roce 2019/20, který byl ovlivněny pandemií “jen” 3,5 měsíce byly příjmy 715 milionů eur.

Tyto výnosy jsou odvozeny z klubové činnosti, tedy ze stadionu, přátelských zápasů a mezinárodních soutěží, televizních práv a marketingových příjmů. Nezahrnují příjmy získané prostřednictvím přestupů hráčů, jejichž výsledek se odráží v jiné položce. 

Příjmy od Socios a ze stadionu byly 10,25 milionů eur, Příjmy z přátelských utkání a soutěží 116,2 milionů eur (z toho Liga Mistrů 94,5 milionů eur), Výnosy z vysílání 207,7 milionů eur a Výnosy z marketingu 314,2 milionů eur (z toho 278,5 milionů eur z licencí). 

Struktůra příjmů 2020/2021

Personální náklady vs. Provozní zisk 

Tento poměr je podíl mezi celkovými personálními náklady a příjmy klubu, což je mezinárodně nejpoužívanější indikátor k měření provozní efektivity fotbalových klubů. Čím je poměr menší, tím je výsledek lepší. Hodnota poměru ve finančním roce 2020/21 byla na 62 % (57 % v roce 2019/20).  

Pokud by Real neutrpěl  ztrátu příjmů, a to jak v sezóně 2019/20, tak v sezóně 2020/21, jednalo by se o hodnotu blízkou 50 %, což je považován za práh dokonalosti a hluboko pod hodnotou 70 %, což je maximální úroveň doporučená asociací Evropských klubů. 

Ke dni 30. června 2021 zaměstnával klub celkově 861 lidí (777 k 30. červnu 2020), z toho 421 (333 k 30. 6. 2020) odpovídá hráčům a trenérům. 

Vedení Bílého baletu v sezóně 2020/2021 vydalo na všechny platy 386,64 milionů eur. Hráči a trenéři 1. fotbalové týmu vzali celkově 299,2 milionů eur, Hráči a trenéři Castilly 6,78 milionů eur, Hráči a trenéři v nižších fotbalových kategoriích 6,3 milionů eur, Hráčky a trenéři ženského týmu 1,7 milionů eur, Nesportovní personál 43,4 milionů eur a v Basketbalové sekci bylo vyplaceno 29,2 milionů eur. 

Je třeba poznamenat, že i když personální náklady vzrostly z 57% na 62%, tak částka na mzdy poklesla o 2,1 milionů eur, oproti sezoně 2019/20. 

Vrcholné vedení Realu Madrid má celkově 48 vrcholových manažerů (47 v průběhu roku 2019/2020). Celková odměna všech vedoucích pracovníků v průběhu roku k 30. červnu 2021 činila 24,2 milionů eur. 

Daně 

Přímý příspěvek Realu Madrid během finančního roku 2020/21 do státních daňových příjmů a systému sociálního zabezpečení byla částka 242,9 milionů eur.

Rozdělení podle položek je následující: 181,6 milionu eur na daních do státní a místní pokladny a ve splátkách na sociální zabezpečení, což představuje náklady ve výši 28 % z obratu klubu, tedy z každých získaných 100 eur, Real Madrid přispěl 28 eur na platby daní a příspěvky na sociální zabezpečení. Dále klub zaplatil 61,3 milionů eur na DPH.

Dluhy 

Pro kompenzaci dopadu na klubovou pokladnu, způsobenou ztrátou příjmu způsobené COVID-19, klub získal v dubnu 2020 nové bankovní financování ve výši 205 milionů eur, z toho 155 milionů eur ve čtyřech půjčkách s dobou odkladu 1 rok a splatnost 5 let a 50 milionů eur na úvěrovou politiku splatnou v délce 3 roky. 

Čistý dluh k 30. červnu 2021, s výjimkou projekt přestavby stadionu, představuje částka 46 milionů eur ve srovnání s 241 miliony eur v předchozím roce, což znamená že během finančního roku 2020/21 klub snížila svůj čistý dluh o 195 milionů eur. Poměr dluh/EBITDA je na hodnotě 0,3, což ukazuje na vysokou platební schopnost Bílého baletu, kterou klub udržuje navzdory pandemii.

Čistý dluh 2020/2021

Dluh za prodané hráče 

Real Madrid také eviduje dluhy, které jiné kluby mají k Los Blancos za přestupy hráčů. Jak je již zvykem, kluby za nákup hráčů neplatí celou částku hned, ale rozdělenu do několika let. Tyto půjčky nejsou úročeny.  

Podrobnosti podle let splatnosti jsou následující. Celkově Bílému baletu ostatní kluby za hráče dluží 55 889 000 eur, za dva roky bude splaceno 34,7 milionů eur, za tři roky 9,3 milionů eur a za 4 roky 11, 8 milionů eur. 

Investice mimo stadion 

Ve finančním roce 2020/21 klub investoval, kromě projektu přestavby stadionu, částku 48 milionů eur. 2 miliony eur byly na zlepšení a rozvoji zařízení, 2 miliony eur na finanční investice a 45 milionů eur za sportovní personál, ačkoliv nebyly žádné nové akvizice hráčů do prvního fotbalového.

Všechny investice si klub financoval sám prostřednictvím financí získaných z příjmů za přestupy, které dosáhly výše 121 milionů eur. Tedy údaj o čisté investici do sportovního personálu (akvizice-přestupy) v roce 2020/21 činil -77 milionů eur (výše příjmu z přestupů byla o 77 milionů eur vyšší než investice). 

Stadion 

Představenstvo klubu vybralo dne 8. května 2019 k provedení rekonstrukčních prací společnost FCC Construction, s předpokládaným termínem dokončení 39 měsíců. Provedení prací je kompatibilní s probíhajícími zápasy a s údržbou obvyklé činnosti stadionu.  

Proběhne přestavba všech vnějších ochozů a vnitřních prostorů. Současné muzeum v oblasti Castellana bude mít mnohem větší plochu a vznikne nové interaktivní muzeum s nejnovějšími technologiemi  virtuální reality.  

Real Madrid má schváleno financování projektu přestavby, v celkové výši 575 milionů eur, na dobu 30 let a pevným úrokem 2,5 %. Toto financování bylo strukturováno prostřednictvím úvěru se třemi tranšemi čerpání, červenec 2019 (100 milionů eur), červenec 2020 (275 milionů eur) a červenec 2021 (200 milionů eur), které se shodují s potřebami poskytnutých na úhradu prací.  

Půjčka také zahrnuje 3letou dobu odkladu amortizace jistiny, za kterou bude Real Madrid platí roční pevnou splátku 29,5 milionů eur, a to počínaje 30 červencem 2023 až do vypršení platnosti 30. července července 2049.  

Výše investice do stadionu zaznamenaná v roce 2020/21 činila 166 milionů eur, včetně aktivovaných finančních nákladů po dobu výstavby. Tímto způsobem se celková investice do stadionu vyšplhala ke dni 30. června 2021 na hodnotu 279 milionů eur.  

Soudní spor o pozemky 

V roce 2016 Evropská komise informovala Španělské království o zahájení řízení o údajné veřejné podpoře, která se odvíjela od ekonomického ocenění provedeného k lokalizované parcele v městské oblasti Las Tablas (Madrid), kterou městská rada z Madridu byl povinna převést na Real Madrid, aby dodržela smlouvu o směně pozemků podepsané mezi subjekty v roce 1998.  

Vzhledem k právní nemožnosti dodání zmíněné parcely, byla oceněna radou města dle katastrální hodnoty a nahradila ji jinými pozemky stejné hodnoty. Dne 4. července 2016 zveřejnila Evropská komise usnesení, ve kterém se domnívala, že klub by měl prospěch z nadhodnocení pozemku ve výši 18,4 milionů eur.  

Real Madrid měl za to, že nedošlo k žádné státní podpoře, jelikož klub získal dodáním jiných pozemků hodnotu rovnocennou hodnotě, na kterou měl nárok, a proto podal dovolání k Tribunálu Evropské unie, požadující zrušení uvedeného usnesení.  

Nezávisle na odvolání klub dne 28. října 2016 zaplatil městu Madrid požadovanou částku ve výši 18,4 milionů eur, plus úroky z prodlení ve výši 1,9 milionů eur (celkem 20,33 milionů eur).

Dne 22. května 2019 zveřejnil Tribunál Evropské unie jeho rozsudek, který zcela zrušil rozhodnutí Komise Evropské rady ze dne 4. července 2016, která dospěla k závěru, že Rada Madridu poskytl fotbalovému klubu Real Madrid státní podporu v hodnotě 18,4 milionů eur.  

Komise měla dva měsíce od oznámení rozsudku do 23. července 2019 na to, aby podala kasační opravný prostředek k Soudnímu dvoru. K uvedenému odvolání nedošlo, takže rozsudek nabyl právní moci v průběhu roku 2020.

Na základě uvedeného Real Madrid požádal madridskou městskou radu o vrácení neoprávněného příjmu s žádostí o proplacení částky ve výši 20,33 milionů eur uloženou k 28.10.2016, plus úroky z prodlení od tohoto data do vrácení.

K 30. červnu 2021 byla celková dlužná částka 23,1 milionů eur a Real Madrid jí zatím evidoval jako dluh vzhledem k tomu, že čeká se na vrácení peněz. Vedení Los Blancos zaznamenalo výnos 381 tisíc eur úroků z prodlení.

Sponzorské smlouvy

V sezóně 2012/2013 byla podepsána smlouva o sponzorství s pobočkou Emirates ve Španělsku. V sezóně 2016/2017 byla smlouva obnovena a prodloužena do konce sezóny 2021/2022 se zvýšení garantovaného příjmu Realu Madrid.

Dne 8. května 2019 oznámil Real Madrid  prodloužení jeho sponzorské smlouvy s Adidasem o dalších osm let, do června 2028.

Zbyněk je redaktorem webu Bilybalet.cz. Realu Madrid fandí 20 let, od střídání a skvělého výkonu San Ikera ve finále LM. Specializuje se na články o financích Los Blancos a Castillu. Je také otcem ligového dorostence a má tak blízko k mládežnickému fotbalu.


Zdroj: Realmadrid.com

9 Komentářů

 • Avatar

  Tedy smlouva s Emirates do konce sezony 21/22, tj. té letošní. Neví někdo jestli se bude prodlužovat, nebo získáme nějakého dalšího velkého sponzora?

  Jinak Peréz na pána. Ač občas s jeho rozhodováním a operacemi né úplně souhlasím, Covidem nás vyvezl jak bůh. Jen tak dál, dostavět stadion, splatit dluhy a jedem.

  0
  0
  • Avatar photo

   Smlouva s Emirates se prodlužovala už mnohokrát, zatím k tomu tématu nic nepadlo.

   0
   0
   • Avatar

    Jsem obecne zvedav na vsechny aerolinky. A na Emirates extra, protoze ti maji tech sponzorskych smluv na me az moc. Ten vypadek by byl bohuzel znat. Doufam, ze si to Emirates vyhodnoti tak, ze na dresech RM jsou fakt hodne videt.

    A jinak, co dodat, proste parada. Florentino to evidentne pojal tak, ze kazdej prusvih je vlastne nova sance. RM ma naslapnuto z toho vyjit diky stadionu, konci covidu a prestupum hodne dobre.

    0
    0
    • Avatar

     A představme si, kdyby Eden a Jović aspoň z 10 % naplnili potenciál (a svou přestupovou částku + plat)…
     Kdyby na pravým bekovi nehrál většinu posledních dvou sezón Lucas.
     Kdyby hráč s největším platem od března 2020 neodehrál za klub pět utkání…

     A přesto jsme do posledního kola měli možnost vyhrát titul, byli v semifinále LM a máme ekonomickou situaci, o který by si všichni mohli nechat zdát.

     0
     0
    • Avatar photo

     RS nebude Emirates bude někdo jiný. Otázka je jestli tam nepříjde nějaká pomsta za Mbappého.

     0
     0
     • Avatar

      V prodlouzeni s Emirates porad verim, otazka je, jaka bude castka, muze tam byt nejake snizeni oproti aktualni sume.

      Pomsta za Mbappe? – co tim myslis?

      0
      0
     • Avatar photo

      Tak podpora Emirates jde z ropných peněz, stejně jako u PSG. Nevím teda přesně, jestli tam jsou nějaké rodinné vyzby.

      0
      0
 • Avatar

  Co k tomu dodat perez je pan obchodnik

  0
  0
 • Avatar photo

  […] největšího omylu Realu Madrid: Prezentace, pak 54 minut na hřišti a bizarní průšvihy OFICIÁLNĚ: Real Madrid zveřejnil účetní závěrku. Kolik berou hráči, vedení klubu a jaký… PRO & PROTI: Měl by Ancelotti použít v Copa del Rey proti Bilbau větší rotaci […]

  0
  0

Přidat komentář

Související články

SPECIÁL k finále Ligy mistrů: Analýza Realu i BVB, zajímavosti a klíčové duely
Exkluzivně

SPECIÁL k finále Ligy mistrů: Analýza Realu i BVB, zajímavosti a klíčové duely

Vyvrcholení klubové sezony 2023/2024 se blíží. V sobotu se proti sobě ve Wembley postaví Real Madrid a Borussia Dortmund ve…
Majitel Ronaldo. Jak se legendě Realu daří řízení Valladolidu a co mu vyčítají fanoušci?
Exkluzivně

Majitel Ronaldo. Jak se legendě Realu daří řízení Valladolidu a co mu vyčítají fanoušci?

Díky hráčské kariéře se stal světovou fotbalovou modlou, ke které vzhlížely a vzhlíží miliony mladých hráčů. Ronaldo Nazario ale po…
SPECIÁL k finiši La Ligy: Kde nás čekají největší boje a na co všechno se těšit?
Exkluzivně

SPECIÁL k finiši La Ligy: Kde nás čekají největší boje a na co všechno se těšit?

Třicet kol La Ligy je za námi, osm před námi. Finiš nejvyšší španělské soutěže bude tradičně napínavý a jistě emocemi…
Maestro Carlo Ancelotti. Jak buduje vztahy s hráči a v čem je Italovo kouzlo?
Podcasty BilyBalet.cz

Maestro Carlo Ancelotti. Jak buduje vztahy s hráči a v čem je Italovo kouzlo?

Má za sebou úspěchy jako hráč i trenér. Jeho svěřenci, kolegové, ale i například novináři na něj nedají dopustit. Carlo…